Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)


kabel jako podpůrný pilíř protipožární ochrany

V nových moderních budovách se uplatňují nejnovější poznatky z oblasti protipožární ochrany. V posledních letech se také vyvinuly protipožární právní předpisy. V případě požáru mají osoby vyskytující se v budově často jen velmi málo času na to, aby unikli požáru. Největším nebezpečím často nejsou samotné plameny, ale tvorba kouře a toxických plynů, které vznikají při hoření plastů. Tyto mohou ve velmi krátké době způsobit nevratné poškození plic.


Ke zmírnění tohoto rizika jsou stavební materiály testovány a klasifikovány z hlediska chování při požáru. Následující informace Vám přiblíží účel evropského nařízení o stavebních výrobcích, požadavky na kabely a vodiče a příslušné třídy požární odolnosti, a také Vám vysvětlí, jak najít ten nejlepší kabel pro Vaše konkrétní použití.

Co je to evropské nařízení o stavebních výrobcích?


BauPVo EU 305/2011, známý také jako nařízení o stavebních výrobcích (CPR), je právní předpis platný v EU, který stanovuje jednotné výrobkové a zkušební normy pro stavební výrobky. Podle tohoto nařízení jsou stavební výrobky veškeré zboží, které je trvale nainstalováno v budovách.


Nařízení definuje základní bezpečnostní požadavky na budovy, mezi něž patří i protipožární ochrana.
Je závazné ve všech členských státech Evropské unie (EU) a platí od 1. července 2017, a vztahuje se i na kabely a vodiče, které jsou trvale instalovány v budovách.
Kabely a vodiče jsou klasifikovány podle jednotného klasifikačního systému a musí splňovat určité požadavky.


Od vystoupení Velké Británie z EU, známého také jako Brexit, existuje také paralelní obdoba evropského nařízení o stavebních výrobcích, která platí pouze ve Velké Británii. Tato obdoba se řídí třídami a pravidly CPR. Pro každou evropskou normu tedy existuje obdobná norma pro Spojené království, která má totožný obsah.

Jaký je účel CPR (v Německu BauPVo)?


Cílem CPR je zlepšit bezpečnost budov a osob, které se v nich nacházejí. Cílem je minimalizovat riziko požáru instalací kabelů a vodičů se zlepšenými protipožárními vlastnostmi.


Taktéž harmonizuje vnitrostátní předpisy týkající se požadavků na stavební výrobky a materiály. Na evropském vnitřním trhu se tak výrobcům stavebních materiálů usnadní uvádění výrobků na trh.


Nařízení o stavebních výrobcích slouží také jako právní základ pro udělování značky CE výrobkům a prohlášení výrobce o vlastnostech výrobku.

Kde bude platit CPR?


CPR platí pro všechny budovy, ve kterých jsou pevně a trvale instalovány kabely a vodiče.


Patří mezi ně mimo jiné:

 • Obytné, průmyslové, obchodní a kancelářské budovy
 • Nemocnice, školy a rekreační centra
 • Letiště, nádraží a podzemní parkoviště
 • Veřejné budovy, jako jsou školy nebo muzea

Čím vyšší je riziko požáru a bezpečnostní požadavky na budovu, tím vyšší musí být třída požární odolnosti kabelů a vodičů.


Společnost LAPP vám nabízí řadu kabelů s klasifikací CPR pro různé aplikace.

Kabely bez halogenů

Klasikou mezi napájecími a ovládacími kabely s klasifikací CPR jsou naše vodiče ÖLFLEX® CLASSIC 100 H a ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, které se díky svým bezhalogenovým materiálům vyznačují vynikajícími vlastnostmi, zejména v případě požáru, a jsou také k dostání ve stíněné variantě CH.

PROFINET

Kabely s klasifikací CPR se používají především, ale ne výhradně, v budovách. ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A je například datový kabel, který lze použít k propojení budov a rozvaděčů v sítích PROFINET. Další oblastí použití je náš ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, ovládací kabel s certifikací DNV-GL pro námořní použití.

Jak se vyhodnocují požární vlastnosti dle ČSN EN 50575?v


Harmonizovaná norma ČSN EN 50575 v rámci nařízení CPR definuje požární vlastnosti kabelů na základě 5 kritérií:

 • Šíření plamene
 • Vznik tepla
 • Vznik kouře
 • Tvorba kyselin
 • Tvorba hořících kapek

Tato kritéria hrají klíčovou roli při zařazování do jedné z různých tříd požární odolnosti. Při testování požárních vlastností kabelu nebo vodiče nesmí být překročeny přísné zákonné mezní hodnoty v několika kritériích.

Jaké třídy požární odolnosti existují pro kabely a vodiče?


Nařízení o stavebních výrobcích rozlišuje sedm tříd požární odolnosti, které se pohybují od „Nehořlavé (Aca)" do „Odolné proti plameni (Fca)“. Zkratka „ca“ ve sníženém textu u příslušné třídy znamená „cable“ (kabel).


Nařízení však zmiňuje i další tři třídy: vznik kouře, tvorba kyselin a tvorba hořících kapek:


Vznik kouře (s) podle jednotlivých stupňů:

 • s1 = nízký vznik kouře dle ČSN EN 61034-2, s podkategoriemi s1a a s1b, které určují požadavky na hustotu kouře
 • s2 = střední vznik kouře
 • s3 = není definováno, možnost silného vzniku kouře

Tvorba kyselin (a) podle jednotlivých stupňů:

 • a1 = mírně korozivní kouřové plyny
 • a2 = středně korozivní kouřové plyny
 • a3 = vysoce korozivní kouřové plyny


Tvorba hořících kapek (d) podle jednotlivých stupňů:

 • d0 = žádné hořící kapky
 • d1 = krátká tvorba hořících kapek
 • d2 = tvorba není specifikována


Čím nižší index, tím lepší vlastnosti výrobku.

Třída požáruBezpečnostní požadavkyKontrola budov OznačeníDalší apožadavky
Vznik kouřeTvorba kyselinTvorba hořících kapek
AcaVelmi vysokáNehořlavá---
B1caVelmi vysokáOdolná proti plameni

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
B2caVelmi vysokáOdolná proti plameni

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
CcaVysokáOdolná proti plameni

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
DcaStředníNormálně hořlavá

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
EcaNízkáNormálně hořlavá---
FcaMaláVysoce hořlavá---


Požadavky na třídy Aca a B1ca jsou velmi vysoké. Většina kabelů z PVC dosahuje nižších tříd jako Eca nebo Dca, zatímco vysoce kvalitní kabely Kabely bez halogenů poskytují podstatně lepší výkon a mohou dosáhnout tříd Cca a B2ca. Jelikož jsou požadavky na třídu požární odolnosti Aca příliš vysoké na to, aby bylo možné nabídnout cenově dostupný výrobek z běžných termoplastických materiálů, není v praxi možné u kabelů dosáhnout třídy požární odolnosti Aca.
Harmonizace znamená, že třídy požární odolnosti jsou ve všech členských státech EU stejné. Zákonné požadavky se však v jednotlivých zemích značně liší, pokud jde o to, jakou třídu požární odolnosti musí kabel v budově splňovat.


Více informací o jednotlivých třídách včetně zkušebních postupů a klasifikačních kritérií naleznete v Průvodce svazu ZVEI e.V. (Svaz německé elektrotechniky a digitálního průmyslu).

Průvodce svazu ZVEI

Jak pomáhá kabel s certifikátem CPR při protipožární ochraně?Abychom objasnili koncept protipožární ochrany, dává smysl rozdělit ji do dvou oblastí.
První dílčí oblastí je prevence požárů. Všechny součásti by měly přispívat k tomu, aby se zabránilo vzniku nebo šíření požáru. Nezbytným pomocníkem jsou v tomto případě samozhášivé vlastnosti a odolnost vůči šíření plamene.


Druhá dílčí oblast se v podstatě týká záchrany osob z uzavřených místností v případě požáru. Důležité je vyhnout se vysoké hladině kouře a zajistit, aby toxicita plynů neztěžovala lidem útěk ven.


Použití kabelu s nízkou tvorbou kyselin a nízkou tvorbou kouře je proto vhodným opatřením pro protipožární ochranu. Třídy požární odolnosti jasně ukazují silné stránky kabelů na základě jasných klasifikačních kritérií a specifických zkušebních postupů. To zajišťuje, že při plánování stavby snadno najdete kabely se správnou požární odolností pro vaši konkrétní aplikaci.

Fire protection cables- ETHERLINE® FIRE

Jak se prokazuje shoda s CPR?


Shoda s CPR se prokazuje prohlášením o shodě CE a prohlášením o vlastnostech výrobku (DoP). Obě prohlášení jsou pro výrobce povinná, pokud chce uvádět na trh výrobky s klasifikací CPR.


Pro zajištění shody CE musí být kabely a vodiče třídy ECA a vyšší podrobeny typovým zkouškám. Od třídy Cca a vyšší musí dokonce podléhat pravidelným kontrolám ve formě výrobních auditů a odběru vzorků z probíhající výroby.


DoP dokumentuje příslušné třídy výrobku a poskytuje informace o výrobci, zkušebním ústavu, oblasti použití a vlastnostech kabelu. Neuvádí však přesné hodnoty hoření. Také se stává, že pro třídy ECA a FCA je specifikována pouze hlavní třída.

Souvislost mezi CPR, DoP a označením CE


 1. Výrobce nechal svůj výrobek testovat podle specifikací klasifikace CPR
 2. Poté, co výrobek absolvuje test a je zařazen do třídy požární odolnosti, výrobce sestaví prohlášení DoP
 3. K výrobku je připojena značka CE, protože klasifikace CPR vyžaduje prohlášení o shodě

Zákonná povinnost zajistit konzistentnost/kontinuitu označení CE na výrobku není pro maloobchodní řetězce novým konceptem, je však obzvláště důležitá ve vztahu k CPR. Výrobci a distributoři musí v této otázce dosáhnout shody.

Smlouva s prodejcem

LAPP proto uzavírá smlouvu s prodejcem pro povinnost označení CE.
Ke smlouvě

Šablony etiket

LAPP proto zpřístupňuje praktické šablony štítků komerčním prodejcům.
K etiketám

Jak poznám kabely LAPP, které jsou klasifikované podle CPR?


Naši inženýři ve společnosti LAPP pro Vás klasifikovali mnoho výrobků, abychom Vám mohli nabídnout širokou škálu kabelů pro každý stavební projekt.


Pohled na technické specifikace Vás bude informovat o tom, zda a jak je výrobek klasifikován. Klasifikované výrobky poznáte také podle toho, že kromě technického listu je k dispozici ke stažení vždy i prohlášení o vlastnostech výrobku.


K dispozici je také kompletní Seznam všech výrobků klasifikovaných podle CPR s přiřazením čísla prohlášení DoP a identifikačního kódu typu výrobku.
Shodu s CPR lze poznat podle označení CE na etiketách na obalech kabelů a vodičů. Vzhledem k tomu, že na kabelech a vodičích je málo místa, na vnějším plášti je vytištěna pouze značka CE. Kompletní etiketu najdete na obalech kabelů a vodičů. Obsahuje další informace jako např. název a adresu výrobce a protipožární vlastnosti.

Stáhnout nyní

Kde najdu prohlášení o vlastnostech kabelů a vodičů Lapp?


V následujících tabulkách si můžete stáhnout prohlášení o vlastnostech výrobků v němčině a angličtině pro všechny naše kabely a vodiče, které jsou klasifikované podle nařízení o stavebních výrobcích:

Wide range of applications- PVC sheath and coloured cores


ÖLFLEX® CLASSIC 100  300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100  450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC PN

Wide range of applications- PVC Sheath and numbered cores


ÖLFLEX® CLASSIC 110

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

ÖLFLEX® SMART 108

Wide range of applications- PVC sheath, certified


Wide range of applications- Halogen-free


ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® 127 HSLH

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

Harsh conditions- TPE sheath


ÖLFLEX® ROBUST 200

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Harsh conditions- PUR sheath


ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

ÖLFLEX® 440 CP

ÖLFLEX® 540 CP

Servo and motor applications- PVC sheath


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

Servo and motor applications- PVC sheath, certified


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB BK

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

ÖLFLEX® SERVO 719

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Servo and motor applications- halogen-free sheath


ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Servo and motor applications- cable chain application


ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Servo and motor applications- cable chain application, certified


ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Power chain application- wide range of applications


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

ÖLFLEX® CHAIN 809

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

ÖLFLEX® FD 891

ÖLFLEX® FD 891 CY

Power chain application- wide range of applications, certified


ÖLFLEX® CHAIN PN

Power chain application- harsh conditions


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Power chain application- harsh conditions, certified


ÖLFLEX® CHAIN 819 P

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

ÖLFLEX® FD 891 P

ÖLFLEX® FD 855 P

ÖLFLEX® FD 855 CP

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Photovoltaics


ÖLFLEX® SOLAR XLWP

ÖLFLEX® SOLAR XLWP I+E

Extended ambient temperatures


ÖLFLEX® HEAT 105 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

ÖLFLEX® HEAT 180 MS

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Single cores


MULTI-STANDARD SC 1

MULTI-STANDARD SC 2.1

MULTI-STANDARD SC 2.2

ÖLFLEX® POWER RV-K

Low-frequency data cables


UNITRONIC® 100 CY

UNITRONIC® LiYY

UNITRONIC® LiYCY

UNITRONIC® LiYY (TP)

UNITRONIC® LiYCY (TP)

UNITRONIC® LiYY BK

UNITRONIC® LiYCY BK

UNITRONIC® LiYY (TP) BK

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

UNITRONIC® EB CY (TP)

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® Li2YCY PiMF

UNITRONIC® LiHH

UNITRONIC® LiHCH

UNITRONIC® LiHCH (TP)

Computer Cables (RE)


Fieldbus cables


UNITRONIC® BUS LD

UNITRONIC® BUS LD A

UNITRONIC® BUS LD FD P A

UNITRONIC® BUS PB Y

UNITRONIC® BUS PB H

UNITRONIC® BUS EIB Y

UNITRONIC® BUS EIB COMBI

UNITRONIC® BUS EIB H

UNITRONIC® BUS PB FC

Ethernet cables


ETHERLINE® CAT Y

ETHERLINE® CAT H

ETHERLINE® Cat.7 P

 ETHERLINE® PN CAT.7 FLEX A

ETHERLINE® FIRE Cat5e PH120

ETHERLINE® FIRE Cat6 PH120

ETHERLINE® LAN 200 U/UTP Cat.5e

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e Y

ETHERLINE® LAN 500 F/UTP Cat. 6A Y

ETHERLINE® LAN 500 S/FTP Cat.6A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A duplex

ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat. 5e LSZH

ETHERLINE® LAN 350 F/UTP Cat.6 LSZH

ETHERLINE® LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH

ETHERLINE® LAN 500 F/UTP Cat. 6A LSZH

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH

ETHERLINE® LAN 350 U/UTP Cat.6 LSZH

ETHERLINE® LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7A LSZH

ETHERLINE® LAN 1600 S/FTP Cat.7A LSZH

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7A LSZH duplex

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

UNITRONIC® LAN TP H

Optical data cablesPovinnosti distributorů – nařízení (EU) č. 305/2011, čl. 14 odst. 1 a následující.


„Při uvádění stavebního výrobku na trh musí distributoři dodržovat ustanovení tohoto nařízení s náležitou péčí.“ Společnost LAPP tento požadavek splňuje u následujících produktů: