Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Stejnosměrný proud pro efektivní továrnu zítřka

Znalosti v oblasti stejnosměrného proudu a vhodných kabelů


Je zřejmé, že napájení průmyslových závodů bude v budoucnosti stále častěji zajišťováno stejnosměrným proudem. Odchýlením se od předchozího napájení střídavým proudem lze dosáhnout vyšší energetické účinnosti a mnoha dalších výhod ve stále větším počtu aplikací, které již interně využívají stejnosměrné meziobvody. Společnosti tak mohou také snížit své emise CO2.


Jaké výhody a příležitosti nabízí stejnosměrný napájecí systém?


V následujícím textu najdete přehled cílů závodů napájených stejnosměrným proudem. Při plánování výstavby takové infrastruktury jsou kabely a vodiče nezbytnými součástmi. Samozřejmě Vám můžeme dodat náš sortiment stejnosměrných kabelů pro nízké napětí, který je dokonale přizpůsoben průmyslovým požadavkům. 

Bílá kniha „Výpočet průřezu kabelu pro stejnosměrný proud“

Naši odborníci na stejnosměrný proud vytvořili průvodce, který Vám pomůže s výpočtem a výběrem průřezu pro kabely v systémech AC a DC. Zeptejte se sami sebe:
 • Které vzorce lze použít k výpočtu proudu ve vodiči ve stejnosměrné síti?
 • Jak určujete požadovaný průřez vodiče? 
 • Jak ve svých výpočtech zohledňujete očekávanou délku kabelu? 
Uhaste svou žízeň po znalostech stažením naší podrobné bílé knihy.
 
Stáhněte si zdarma whitepaper LAPP

LAPP je zakládajícím členem ODCA


LAPP se již léta aktivně podílí na výzkumných projektech na téma stejnosměrného proudu v průmyslu a v roce 2022 se stala zakládajícím členem nově vytvořené ODCA (Open Direct Current Alliance). ODCA je považován za nástupnický projekt k DC-INDUSTRIE2. Nyní se zaměřuje na výhody napájení průmyslových energetických sítí stejnosměrným proudem a potřebnou mezinárodní normalizaci stávajících koncepcí. Stejnosměrný proud je slibnou pákou, která podpoří úspěšnou energetickou transformaci a tím významně přispívá k ochraně klimatu a zdrojů.

Leták: Stejnosměrný proud

Průmyslové stejnosměrné napájení pro výrobní závody - s prvním portfoliem stejnosměrných kabelů na světě od společnosti LAPP
Stáhnout nyní

Whitepaper

Výpočet a volba průřezu kabelů a vedení ve střídavých a stejnosměrných systémech
Stáhněte si zdarma whitepaper LAPP

Whitepaper

Srovnání průřezu mědi a přenosových ztrát u kabelů a vedení ve střídavých a stejnosměrných systémech
Stáhněte si zdarma whitepaper LAPP

Cíle průmyslové napájecí sítě se stejnosměrným proudem


Provádění energetické transformace a snižování emisí CO2

Myšlenka na přechod průmyslových výrobních zařízení na stejnosměrný proud není žádným výmyslem, nýbrž spíše výsledkem úspěšně realizovaných stejnosměrných projektů, jako je například DC-INDUSTRIE a DC-INDUSTRIE2, v níž průmysl a výzkum pracují na realizaci energetické transformace v průmyslové výrobě. Důležitou roli zde hraje koncepce udržitelnosti. Je to proto, že elektrické motory a pohony jsou zdaleka největšími příčinami spotřeby energie v průmyslové výrobě. Pokud by bylo možné snížit jejich požadavky na energii nebo zvýšit jejich účinnost, mělo by to přímý dopad na emise CO2 společnosti.

Větší flexibilita a stabilita dodávek díky integraci obnovitelných zdrojů energie

Nicméně stejnosměrné sítě jsou slibné také proto, že ve srovnání se střídavými sítěmi nabízejí větší flexibilitu a zároveň větší stabilitu. Při integraci obnovitelných energií využívají vysoce automatizovaná a digitálně propojená výrobní prostředí především decentralizované a autonomní napájení a doprovodnou trvale stabilní dostupnost zařízení.

Široké zapojení průmyslu urychluje standardizaci stejnosměrných systémů. Díky úzké spolupráci mezi uživateli, plánovači, výrobci, dodavateli, výzkumnými ústavy, normalizačními organizacemi a sdruženími se očekává urychlení transformace průmyslového napájení.

Kdy a pro koho je stejnosměrný proud možností?


V podstatě by každý, kdo dnes staví nové výrobní zařízení, měl prozkoumat téma napájení stejnosměrným proudem. 

Která výrobní zařízení jsou vhodná pro systém DC?

 • Zařízení s vysokými nároky na výkon, např. obloukové nebo svařovací aplikace
 • Továrny, které vyrábějí elektřinu na místě s využitím obnovitelné energie
 • Systémy, které přesně ovládají, polohují, zrychlují a brzdí zařízení či stroje pomocí různých servopohonů
 • Zařízení s robotickými aplikacemi, ve kterých se provádějí dynamické pohyby
 • Velké kancelářské budovy

Ať už se jedná o investiční a strojírenství, datová centra, logistiku nebo obnovitelné energie – stejnosměrné sítě se dostávají do mnoha průmyslových odvětví. Poskytneme Vám informace o výhodách napájení výrobních zařízení stejnosměrným proudem. 

Ponořme se společně do procesu transformace! 

Střídavý a stejnosměrný proud – jednoduché vysvětlení


Zkratky AC/DC označují víc než jen australskou rockovou kapelu. V elektrotechnice tyto zkratky vždy označovaly dva typy proudu: střídavý proud (AC) a stejnosměrný proud (DC).

Co je to střídavý proud a střídavé napětí?


Většina klasických strojů nebo domácích spotřebičů pracuje se střídavým proudem. Střídavý proud je proud, který neustále mění směr svého proudění.


Střídavé napětí se vytváří ve velkých generátorech elektráren (např. ve vodních, uhelných nebo jaderných elektrárnách). Jedná se o elektrické sinusové napětí s periodicky se měnící polaritou Jsou-li spotřebiče (v síti) připojeny, protéká sinusový proud.


Kromě systémů s jednofázovým střídavým napětím existují také systémy s třífázovým proudem. Namísto pouhého jednoho jsou zde tři vodiče se střídavým napětím s fázovým posunem 120°, které jsou schopny dodávat elektřinu do velkých strojů a zařízení, které vyžadují větší příkon.

Co je stejnosměrný proud a stejnosměrné napětí?


Počítače, mobilní telefony a dokonce i LED diody pracují se stejnosměrným proudem. Stejnosměrný proud je proud, který nemění směr svého proudění.


Stejnosměrný proud se vytváří pouze při přítomnosti stejnosměrného napětí. Jedná se o elektrické napětí, které má vždy stejnou polaritu.

5 dobrých důvodů, proč ve Vašem výrobním závodě používat stejnosměrný proud


Převedení průmyslových výrobních zařízení ze střídavého na stejnosměrný proud nabízí několik výhod:

Direct current supply: what savings can you expect?


Napájení stejnosměrným proudem slibuje nejen mnoho výhod, ale také různé úspory nákladů, které mohou umožnit rychlé odepisování instalačních nákladů. 

Úspora energie prostřednictvím

 • integrace skladovacích systémů,
 • integrace obnovitelných zdrojů energie,
 • využití veškeré rekuperační energie,
 • menších přenosových ztrát.

Úspora zdrojů prostřednictvím

 • kabelů s menšími průřezy a menším počtem žil (nízká potřeba mědi),
 • menšího počtu měničů, menších rozměrů měniče (znamená více místa).

Ochrana proti výpadkům zařízení způsobeným vnějšími výkyvy v síti

 • Zabraňuje nákladným výpadkům ve výrobním procesu a vysokým nákladům na opravy. 

Jaký je rozdíl mezi stejnosměrnými a střídavými kabely?


Ve společnosti LAPP jsme světovým lídrem na trhu v oblasti kabelové a připojovací techniky a dobře známe vlastnosti kabelů pro nízké napětí. Naše vysvětlení Vám poskytuje stručný přehled klíčových rozdílů mezi střídavými a stejnosměrnými kabely:

Rozdíly v provedení

Pro přenos energie se střídavým napětím (třífázový systém) jsou potřeba 5žilové kabely; v případě stejnosměrného napětí je potřeba o 1 nebo o 2 vodiče méně. Stejnosměrný kabel se skládá z vodiče DC+ a DC- a v nejjednodušším případě z nulového vodiče.

Rozdíly v barevném značení

Vodiče kabelu speciálně konstruovaného pro stejnosměrný proud mají jiné barevné označení než vodiče kabelů pro střídavý proud. Podle DIN EN 60445 musí být vnější vodiče označeny červenou a bílou barvou, zatímco u střídavých kabelů jsou tyto vnější vodiče kódovány šedou, hnědou a černou barvou.

Použití materiálu

Vzhledem k menšímu počtu vodičů a menším průřezům vodičů je u DC kabelů obvykle zapotřebí méně mědi než u AC kabelů. V souladu s příslušnými okolnostmi je třeba věnovat pozornost vysoce kvalitní izolaci žil pro nerušené napájení stejnosměrným napětím. V tomto ohledu však neexistují žádné další specifikace oproti použití se střídavým napětím.

Výběr průřezu vodiče

Volbou správného průřezu vodičů se kabely dimenzují na požadovanou proudovou zatížitelnost. Díky příslušným ochranným prvkům jsou připojená zařízení chráněna proti přetížení a zkratu. V mnoha případech lze k určení požadovaného průřezu použít stejný postup jako u střídavých kabelů. Určete proud vodiče, vezměte v úvahu typ instalace a délku kabelu a zkontrolujte, zda je použitý materiál kabelu vhodný z hlediska své teplotní odolnosti.

Kabely a vodiče od LAPP pro plnohodnotnou stejnosměrnou síť


Ve společnosti LAPP již desítky let zkoumáme dlouhodobou stabilitu izolačních materiálů pro kabely a izolační pevnost izolace žil. Nyní jsme také průkopníky ve vývoji nízkonapěťových kabelů pro průmyslové a jiné stejnosměrné aplikace.

Obr.: Příklad vyobrazení výrobního zařízení se stejnosměrným napájením

Rozumíme Vašim problémům a máme vysoce kvalitní, nejmodernější portfolio zaměřené na stejnosměrný proud se základními komponentami pro stejnosměrnou síť.

Další cenné informace o jednotlivých produktech najdete v našem Online Shopu.