Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Systém whistleblowingu společnosti LAPPDodržování předpisů a integrita, a tudíž i zákonné chování, jsou pro společnost LAPP nejvyšší prioritou. Proto je důležité včas identifikovat možná rizika a proaktivně jim předcházet. Systém whistleblowingu je podpůrný nástroj, který lze použít k poskytování a vyšetřování informací o možných rizicích a nesprávném chování. Systém whistleblowingu společnosti LAPP nám umožňuje dozvědět se o možných rizicích a nesprávném jednání ve společnosti LAPP, u našich obchodních partnerů nebo společností, které jsou s námi v kontaktu jiným způsobem. Lze ho využít k ohlášení informací, pokud byly v profesionálním kontextu získány informace nebo důvodná podezření týkající se skutečných nebo potenciálních přestupků. Tímto způsobem lze přestupek co nejrychleji objektivně vyřešit a provést odpovídající opatření – především pro daný přestupek, ale také za účelem zabránění dalšímu přestupku. Oznamovatel přitom musí být schopen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí předpokládat, že ohlášené informace jsou pravdivé.


Pokud je součástí oznámení zveřejnění obchodního tajemství, je navíc vyžadováno, aby měl oznamovatel skutečný důvod se domnívat, že je toto zveřejnění nezbytné pro odhalení přestupku.

Obdržené informace systematicky zkoumáme a v případě potřeby zahajujeme příslušná opatření.

Jak zpracováváme vaše oznámení?


Po ohlášení informací obdržíte potvrzení o přijetí.

V oznamovacím systému společnosti LAPP důvěrně a důkladně zkoumáme každého oznamovatele. Vyšetřování se zahájí pouze tehdy, pokud toto počáteční posouzení (kontrola věrohodnosti a platnosti) odhalí podezření na přestupek. 

Dodržujeme zásadu spravedlivého procesu. Ta zaručuje nejvyšší možnou ochranu oznamovatelům, dotčeným osobám a zaměstnancům, kteří pomohou objasnit nahlášené pochybení. 

Společnost LAPP netoleruje diskriminaci oznamovatelů a jakýchkoli osob, které přispívají k vyšetřování ve společnosti LAPP. Na dotčené osoby se vztahuje presumpce neviny, dokud se přestupek neprokáže. Vyšetřování probíhají v absolutní důvěrnosti.
 

Jaká oznámení jsou užitečná?


Nahlásit můžete možná rizika, podezření a porušení zákonných ustanovení, dobrovolných závazků a vnitřních předpisů společnosti. To zahrnuje i porušování lidských práv a povinností v oblasti životního prostředí jak v rámci podnikání společnosti, tak i v rámci podnikání (ne)přímých dodavatelů.


Pokud máte otázky ohledně dodržování předpisů, můžete také použít systém whistleblowingu.

Oznamovací systém není určen pro zpětnou vazbu nebo stížnosti týkající se produktů nebo služeb společnosti LAPP nebo našich obchodních partnerů. Pokud jste s našimi službami nebo produkty nespokojeni, obraťte se prosím na zákaznický servis nebo známou kontaktní osobu.
 

Chcete učinit důvěrnou poznámku nebo máte dotaz ohledně dodržování předpisů?


Systém whistleblowingu společnosti LAPP spolu s on-line systémem pro nahlašování informací slouží jako interní, bezplatný prostředek pro nahlášení případného pochybení nebo kladení otázek ohledně dodržování předpisů.

Dává vám možnost oznamovat možná pochybení v různých jazycích a klást otázky ohledně dodržování předpisů – a to i anonymně.

Na platformu pro ohlašování informací