Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

System zgłaszania nieprawidłowości LAPPŻądanie zgodności i integralności, a tym samym zgodności z prawem, jest dla LAPP najwyższym priorytetem. Dlatego ważne jest wczesne zidentyfikowanie zagrożeń i proaktywne zapobieganie im. System zgłaszania nieprawidłowości to narzędzie pomocnicze, które można wykorzystać do dostarczania i zbadania informacji na temat ryzyka i nieprawidłowości. System zgłaszania nieprawidłowości LAPP daje nam możliwość dowiedzenia się o potencjalnych zagrożeniach i nieprawidłowościach u LAPP, naszych partnerów biznesowych lub firm powiązanych z nami w inny sposób. Służy do zgłaszania przypadków, gdy informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń zostały uzyskane w kontekście zawodowym. W ten sposób naruszenie może być obiektywnie przetwarzane jak najszybciej i można wdrożyć odpowiednie środki – w szczególności w odniesieniu do tego naruszenia, ale także w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom. Czyniąc to, sygnalista musi być w stanie założyć, według najlepszej wiedzy i sumienia, że informacje są prawdziwe.


Jeżeli zgłoszenie obejmuje ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, wymagane jest dodatkowo, aby sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia.

Systematycznie analizujemy otrzymane informacje i w razie potrzeby podejmujemy odpowiednie działania następcze.

Jak przetwarzamy otrzymany raport?


Po wysłaniu raportu otrzymasz potwierdzenie odbioru.

W systemie zgłaszania nieprawidłowości firmy LAPP dokładnie i poufnie sprawdzamy każdego sygnalistę. Dochodzenie wszczyna się tylko wtedy, gdy ta wstępna ocena (kontrola wiarygodności i ważności) ujawnia podejrzenie naruszenia.

Postępujemy zgodnie z zasadą uczciwego procesu. Gwarantuje najwyższą możliwą ochronę sygnalistom, osobom poszkodowanym i pracownikom, którzy pomagają wyjaśnić zgłoszone nieprawidłowości

.

LAPP nie będzie tolerować dyskryminacji osób zgłaszających naruszenia oraz wszystkich osób, które przyczyniają się do prowadzenia dochodzeń w LAPP. Domniemanie niewinności ma zastosowanie do osób, których to dotyczy, do czasu udowodnienia naruszenia. Dochodzenia są prowadzone z zachowaniem absolutnej poufności.

Które raporty są pomocne?


Można zgłaszać zagrożenia, podejrzenia i naruszenia przepisów ustawowych, dobrowolnych zobowiązań i wewnętrznych regulacji firmy. Obejmuje to również naruszenia praw człowieka i obowiązków względem środowiska w obszarze działalności firmy i obszarze działalności dostawców (nie) pośrednich.


Możesz również skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości, jeśli masz pytania dotyczące kwestii zgodności.

System zgłaszający nie jest przeznaczony do zgłaszania opinii lub reklamacji dotyczących produktów lub usług LAPP lub naszych partnerów biznesowych. Osoby niezadowolone z usług lub produktów powinny skontaktować się z działem obsługi klienta lub znaną osobą do kontaktów.

Chcesz przesłać poufną wskazówkę lub masz pytanie dotyczące zgodności?


Oferujemy wewnętrzne kanały zgłaszania za pośrednictwem naszej infolinii (+49 711-7838 8888) i poczty elektronicznej compliance.de.lhi@lapp.com w celu zgłaszania potencjalnych nadużyć lub zadawania pytań dotyczących zgodności.