Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Ochrona Danych Osobowych - Rekrutacja


Ogólna Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Lapp Kabel Sp. z o.o., z siedzibą w Biskupicach Podgórnych,    55-040 Kobierzyce przy ulicy Profesjonalnej 1.

Zakres dokumentu

Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób Lapp Kabel Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy.

Zbieranie danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy przekazujesz je nam samodzielnie, na przykład, gdy przesyłasz drogą tradycyjną lub elektroniczną CV lub inne dokumenty aplikacyjne.

- Dane są gromadzone, gdy korzystasz z różnych systemów i aplikacji należących do Lapp Kabel Sp. z o.o., które umożliwiają aplikowanie do pracy.

- Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od agencji rekrutacyjnych, innych pracowników lub współpracowników Lapp Kabel Sp. z o.o., którzy na Twoje życzenie przekazali nam dane.

Wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane do następujących celów:

- Przeprowadzenie rekrutacji do pracy i ocena kandydatów.

- Raportowanie wewnętrzne dotyczące proces rekrutacji.

- Prowadzenie bazy potencjalnych kandydatów i zapewnienie aplikującej osobie udziału w kolejnych rekrutacjach.

Zakres danych

Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą one obejmować:

-  imię (imiona) i nazwisko,

-  numer telefonu, adres e-mail, kontakt skype

-  data urodzenia, narodowość, płeć,

-  adres zamieszkania,

-  data rozmowy kwalifikacyjnej, proponowane stanowisko, tura rekrutacji,

-  osoba przeprowadzające rozmowę, informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu,

-  pozwolenie na prace w przypadku obcokrajowców,

-  data przesłania dokumentów aplikacyjnych,

-  stopień dopasowania do stanowiska i do kultury organizacji,

-  rekomendacje i dalsze kroki w stosunku do kandydata,

-  decyzja o zatrudnieniu, informacje o motywacji

-  wizerunek

-  wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia), zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, wykształcenie uzupełniające, kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania,

-  przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

-  znajomość j. obcych, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, umiejętności, ogólne wrażenie

-  dostępność, okres wypowiedzenia w obecnym miejscu zatrudnienia,

-  data dodania do bazy, status rekrutacji, źródło danych, priorytet, kategoria, ekspertyza, specjalizacja, data zakończenia rekrutacji, uwagi, planowane działania, osoba realizująca, komentarz,

-  informacja o udostępnieniu danych w grupie Axxiome i prawa dostępu, profil kandydata, formularz z przeprowadzonej rozmowy, data testu data do kiedy wymagane jest przeprowadzenie testu, wyniki testu, status testu, informacje o wysłanych wiadomościach do kandydata z systemu.

-  potencjalny przełożony.

Podstawa prawna przetwarzania

Do celów rekrutacji przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam wyraźnej zgody - zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. a europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W takim przypadku zawsze możesz wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele według Twojego wyboru w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o Twoją zgodę przed jej wycofaniem.

Udostępnienie danych osobowych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do realizacji uzasadnionych celów:

- Podmiotom z Lapp Kabel Sp. z o.o., w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

- Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot, jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.

- Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

- Innym podmiotom, w przypadku otrzymania zgody pracownika, np. do weryfikacji zatrudnienia. 

Transfer danych do krajów trzecich (poza EOG)

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z Lapp Kabel Sp. z o.o. w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w danych w danym państwie.

Okres przechowywania

Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok.

W przypadku pozyskania danych na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli taka zgoda została udzielona, okres przechowywania danych wynosi 3 lata od momentu ostatniego kontaktu z kandydatem.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak przetwarzanie Twoich danych jest wymagane do przeprowadzenia rekrutacji. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, nie możesz uczestniczyć w procesie.

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych. Masz także prawo żądać poprawienia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Dane zebrane w procesie rekrutacji nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Kontakt

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw lub pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rodo.pl.lpl@lapp.com