Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Loodvrije kabelwartels

Meer informatie over RoHS & REACH


Het gebruik van lood in commerciële en industriële producten is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Maar tot op heden worden in een klein aantal toepassingsgebieden nog steeds kleine hoeveelheden lood toegestaan. Zo staat de RoHS-richtlijn, in een vrijstelling voor elektrische producten, momenteel loodgehalten tot 4% toe in koperlegeringen zoals messing, het materiaal dat wordt gebruikt in SKINTOP® en SKINDICHT® messing fittingen. Formeel is deze uitzondering echter verlopen op 21-07-2021. De beslissing over de verlenging door de Europese Commissie staat nog uit. De uitkomst is nog onzeker.

Als eerste fabrikant ter wereld presenteerde LAPP al in 2020 kabelwartels ook in een uitvoering met loodvrij messing. Grijp samen met ons de kans en vertrouw vroegtijdig op duurzame en daarmee langdurig toepasbare kabelwartels zonder loodtoevoeging.

Wat is een loodvrije kabelwartel?


Ook loodvrije kabelwartels zijn kabelwartels. Alleen worden deze geproduceerd zonder het volgens de RoHS-richtlijn toegestane en op de markt gebruikelijke loodgehalte van twee tot vier procent in messing.

Loodvrije kabelwartels en loodvrije kabelwartelaccessoires van LAPP zijn herkenbaar aan de aanduiding "LF" (Lead-Free). Dit betekent voor u: u krijgt de gangbare kabelwartels die u van ons gewend bent, zoals bijv. de SKINTOP® MS-M en de MS-SC-M of onze contramoer SKINDICHT® SM-M, met dezelfde kenmerken, nu ook in loodvrije uitvoeringen. Nieuw in ons portfolio, kunt u nu ook de loodvrije varianten van de SKINDICHT® BL-M blindstoppen, SKINDICHT® MR-M reduceerringen, SKINDICHT® ME-M vergrootringen, SKINDICHT® MA-PG/M adapters en SKINDICHT® SM-PE M contramoeren met snijranden gebruiken.

Loodvrije kabelwartels


Sinds de start iets meer dan een jaar geleden hebben we loodvrij messing vast in ons LAPP-leven geïntegreerd, hebben we de uitdaging van alternatieve materialen succesvol onder de knie en zullen we geleidelijk aan andere productfamilies met loodvrije varianten voor u aanvullen.

Als wereldmarktleider voor geïntegreerde kabel- en verbindingsoplossingen hebben we niet gewacht, maar vroegtijdig als eerste fabrikant ter wereld kabelwartels van loodvrij messing voor u ontwikkeld en tot heden het loodvrije productportfolio voor u verder uitgebreid.

Zoals altijd proactief in plaats van reactief – zodat u vroegtijdig en duurzaam kunt reageren op komende veranderingen.

Wat zijn REACH en RoHS?


Om mensen, dieren en het milieu te beschermen, worden door verschillende wetten zoals RoHS en REACH-voorschriften, vereisten gesteld aan het gebruik van chemicaliën en de toepassingsgebieden. In de REACH-richtlijnen is ook het toegestane loodpercentage in koperlegeringen vastgelegd.

POP – Verordening (EU) nr. 2019/1021 van het Europees Parlement

Wat is REACH?


De "Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)", in de volksmond de REACH-verordening genoemd, is sinds 2007 van kracht en is een van de strengste wetgeving inzake chemische stoffen. De verordening is aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die uit chemische stoffen kunnen voortvloeien, te verbeteren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te vergroten.

In 2018 werd lood op de lijst met bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC-lijst: Substance of Very High Concern) geplaatst. Volgens artikel 33 van de REACH-verordening volgt hieruit voor alle loodhoudende materialen, dienovereenkomstig ook voor messing met loodgehalte, een informatieverplichting over de gehele toeleveringsketen. Indien halffabricaten of andere producten zijn gemaakt van koperlegeringen die meer dan 0,1% lood bevatten, moet bij levering hierop worden gewezen.

Klantinformatie

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie over REACH contact op met onze REACH-contactpersonen.

Verstuur een e-mail

Wat is RoHS?


RoHS zijn de Richtlijn 2011/65/EU en aanverwante amendementen van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De RoHS-richtlijn heeft tot doel de inbreng van gevaarlijke stoffen in het milieu tot een minimum te beperken. De richtlijn dient in heel Europa als oriëntatie voor de van toepassing zijnde regionale regelingen.

Sinds 21 juli 2021 is de tot dan toe geldende uitzondering 6c bijlage III van de Europese verordening RoHS (Restriction of Hazardous Substances) formeel verlopen.

Verschillende marktspelers hebben vooraf tijdig een verlenging van deze uitzondering voor lood aangevraagd.

« 21 juli 2021 als peildatum vervalt voorlopig. Bestaande uitzonderingen blijven geldig totdat de Europese Commissie een beslissing heeft genomen over de aanvraag voor vernieuwing. »

Als er geen verlenging is, geldt een overgangsperiode van 12-18 maanden vanaf de datum van publicatie van de afwijzing van de verlenging door de Europese Commissie. Dienovereenkomstig mag de maximale concentratie van 0,1% loodgehalte in het materiaal niet worden overschreden, zelfs niet met messing.

Klantinformatie

Toxic Substances Control Act (TSCA)


Het U.S. Environmental Protection Agency (EPA) heeft op 05.02.2021 een nieuwe regel gepubliceerd onder Sectie 6 van de Toxic Substances Control Act (TSCA), volgens welke 5 PBT-stoffen op korte termijn verboden moeten worden in producten in de VS, rekening houdend met verschillende uitzonderingen. De lijst van stoffen die vanaf 08.03.2021 in de VS verboden zullen zijn voor invoer, verwerking (productie) en verkoop, maar ook in producten, is als volgt:

  •     decabroomdifenylether (DecaBDE) (CAS-nr. 1163-19-5)
  •     fenol, geïsopropyleerd fosfaat (3:1) (PIP (3:1)) (CAS-nr. 68937-41-7), andere namen: Tris (4-isopropylfenyl)fosfaat; CAS: 68937-41-7]
  •     2,4,6-Tris(tert-butyl)fenol (2,4,6-TTBP) (CAS-nr. 732-26-3)
  •     hexachloorbutadieen (HCBD) (CAS-nr. 87-68-3)
  •     pentachloorthiofenol (PCTP) (CAS-nr. 133-49-3).

Volgens de informatie waarover we beschikken, maken 4 van de 5 stoffen ook deel uit van de GADSL-lijst en zijn ze dus al aangifteplichtig in de toeleveringssector van de auto-industrie. Meer informatie over de stoffen, toepassingsgebieden en hun beperkingen in de VS zijn te vinden op TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals en EPA: Assessing and Managing Chemicals under TSCA.

TÜV SÜD - VS: EPA verbiedt vijf PBT-chemicaliën

Vanwege de huidige situatie en het aanstaande verbod in de VS zijn we momenteel actief bezig om onze producten en materialen te screenen op de aanwezigheid van de genoemde stoffen. Aangezien dit echter een aanpassing van de wetgeving in de VS op korte termijn is, kunnen we hierover op dit moment nog geen definitieve uitspraak doen.

Zodra er betrouwbare informatie beschikbaar is, zullen we dienovereenkomstig op uw verzoek reageren.

Cobalt Reporting Template (CRT)

Nu downloaden

Sjabloon voor de rapportage van conflictmineralen (CMRT)

Nu downloaden

Wat zijn de uitdagingen bij het vervaardigen van producten met loodvrije metalen?


De toevoeging van lood in koperlegeringen, waartoe ook messing behoort, zorgt voor een goede spaanbreking en gemakkelijke smering. Dit vermindert de wrijving en daarmee ook de warmteontwikkeling bij het vervaardigen van kabelwartels. De lage materiaalhardheid van messing met toegevoegd lood is een ander voordeel dat een snelle en gemakkelijke bewerking mogelijk maakt.

De productie van kabelwartels uit loodvrije materialen en de inkoop van de grondstof ging dan ook gepaard met complexe procesaanpassingen en hogere kosten. De beschikbaarheid van loodvrije messing-materialen fluctueert op dit moment vaak. Het spaangedrag tijdens de verwerking van loodvrije materialen is anders dan bij materialen waaraan lood is toegevoegd. Dit betekent dat het verwijderen van spanen tijdens de productie een uitdaging vormt, vooral wanneer beide varianten van de halffabricaten in de productie worden gebruikt.

Het gaat hierbij om extra inspanningen, die stuk voor stuk hogere kosten met zich meebrengen en vooral in de overgangsperiode onvermijdelijk gevolgen zullen hebben voor de prijzen van de loodvrije produktvarianten.

Waarin verschillen loodvrije kabelwartels?


Loodvrije kabelwartels zien er niet anders uit dan kabelwartels van loodhoudend messing.

Ook de productkenmerken van loodvrije en loodhoudende kabelwartels zijn vergelijkbaar. Zowel het interne LAPP laboratorium als externe testinstellingen hebben bevestigd:

  • Mechanische eigenschappen,
  • corrosiebestendigheid en
  • EMC-eigenschappen zijn vergelijkbaar.

Beide varianten van de kabelwartels van LAPP zijn bovendien stofdicht volgens IP 68 en beschermd tegen continue onderdompeling tot maximaal 10 bar en 100 meter waterdiepte gedurende maximaal 30 minuten.

Loodvrije kabelwartels zijn net als loodhoudende kabelwartels direct uit voorraad leverbaar in de metrische maten M12 t/m M63.

SKINTOP® MS-M

Wat zijn de toepassings- en omgevingsgebieden?


Wanneer de RoHS-richtlijn en de REACH-richtlijn voor lood een rol spelen met betrekking tot uw machines of installaties, zijn onze loodvrije kabelwartels een goede keuze voor u.

Vooral als u machines met lange planningstijden of levenscycli produceert of exploiteert, is het zinvol om te vertrouwen op componenten die geen lood bevatten en los staan van alle huidige en toekomstige verboden van de RoHS- of REACH-regelgeving.

Ook met het oog op internationale afzetmarkten of waardeketens en wetgeving kan toekomstgericht duurzaam handelen een waardevolle uitwerking hebben op uw planning.

Hoe herkent u de loodvrije kabelwartels van LAPP?


Let bij het kiezen van loodvrije kabelwartels op de aanduiding "LF" in de artikelnummers van onze producten.

Producten met deze toevoeging zijn loodvrije alternatieven voor de klassieke kabelwartels, met verder dezelfde productkenmerken.

Met onze loodvrije wartels zit u altijd aan de veilige kant en kunt u duurzaam en op lange termijn plannen, ook bij toekomstige aanpassingen van de regelgeving.