Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

REACH & RoHS


Het gebruik van gevaarlijke stoffen in producten wordt internationaal steeds sterker gereguleerd en beperkt.

Om uw aanvraag te kunnen verwerken, willen wij u daarom de volgende informatie verstrekken: onze aan u geleverde producten bevatten naar onze kennis geen stoffen in concentraties die het in de handel brengen verbieden.

De betreffende voorschriften voldoen onder andere aan de volgende wettelijke vereisten volgens:

  • 2011/65/EU: RoHS-richtlijn
  • 1907/2006/EG: REACH-verordening
  • 2006/122/EG: Richtlijn betreffende de beperking van perfluoroctaansulfonaten ("PFOS").
  • 1005/2009/EG: verordening betreffende stoffen die tot afbraak van de ozonlaag leiden
  • ElektroStoffV: Stoffenverordening elektrische en elektronische apparatuur

POP – Verordening (EU) nr. 2019/1021 van het Europees Parlement

RoHS-richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement


Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de raad van 8 juni 2011 ten aanzien van de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS II) beperkt het gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardige chroom, polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylether (PBDE) in bepaalde elektrische en elektronische apparaten (EEE). In juli 2011 trad deze richtlijn in werking, die de oude richtlijn 2006/95/EG (RoHS) sinds 3 januari 2013 volledig verving.

In RoHS II werden geen nieuwe stoffen in de lijst van verboden stoffen opgenomen. De beperkingen zijn echter niet meer alleen beperkt tot de bestaande stoffen, maar er is een proces ingevoerd om in de toekomst extra stoffen toe te voegen (soortgelijk aan REACH). LAPP zal het proces blijven observeren en reageren op mogelijke verdere beperkingen van stoffen.

Ongeacht het toepassingsgebied van de RoHS II-richtlijn zijn alle producten in de hoofdcatalogus van LAPP in overeenstemming met de richtlijn 2011/65/EU (RoHS II) ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Deze producten bevatten geen van de in de RoHS II-richtlijn vermelde verboden stoffen of de daarin vastgelegde maximum toegestane concentraties, met inachtneming van de uitzonderingen volgens bijlage III van de richtlijn.

Klantinformatie

REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement


Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 voor de registratie, beoordeling, goedkeuring en beperking van chemische stoffen

De EU heeft met de REACH-verordening een algemeen systeem voor de registratie ("Registration"), evaluatie ("Evaluation"), goedkeuring ("Authorisation") en beperkingen ("Restriction") van chemicaliën gecreëerd – kort REACH genoemd. Het is het doel van deze verordening om een hoge mate aan bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen.

Klantinformatie

REACH is op 1 juni 2007 in werking getreden en vervangt een groot aantal tot dan toe geldende eisen aan de materiële eigenschappen van producten, zoals ze tot nu toe bijv. in de richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten voor beperkingen van het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten werden samengevat. LAPP verspreidt alleen artikelen binnen de context van REACH.

PFAS - Customer information

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie over REACH contact op met onze REACH-contactpersonen.

Verstuur een e-mail

Toxic Substances Control Act (TSCA)


Het U.S. Environmental Protection Agency (EPA) heeft op 05.02.2021 een nieuwe regel gepubliceerd onder Sectie 6 van de Toxic Substances Control Act (TSCA), volgens welke 5 PBT-stoffen op korte termijn verboden moeten worden in producten in de VS, rekening houdend met verschillende uitzonderingen. De lijst van stoffen die vanaf 08.03.2021 in de VS verboden zullen zijn voor invoer, verwerking (productie) en verkoop, maar ook in producten, is als volgt:

  •     decabroomdifenylether (DecaBDE) (CAS-nr. 1163-19-5)
  •     fenol, geïsopropyleerd fosfaat (3:1) (PIP (3:1)) (CAS-nr. 68937-41-7), andere namen: Tris (4-isopropylfenyl)fosfaat; CAS: 68937-41-7]
  •     2,4,6-Tris(tert-butyl)fenol (2,4,6-TTBP) (CAS-nr. 732-26-3)
  •     hexachloorbutadieen (HCBD) (CAS-nr. 87-68-3)
  •     pentachloorthiofenol (PCTP) (CAS-nr. 133-49-3).

Volgens de informatie waarover we beschikken, maken 4 van de 5 stoffen ook deel uit van de GADSL-lijst en zijn ze dus al aangifteplichtig in de toeleveringssector van de auto-industrie. Meer informatie over de stoffen, toepassingsgebieden en hun beperkingen in de VS zijn te vinden op TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals en EPA: Assessing and Managing Chemicals under TSCA.

TÜV SÜD - VS: EPA verbiedt vijf PBT-chemicaliën

Vanwege de huidige situatie en het aanstaande verbod in de VS zijn we momenteel actief bezig om onze producten en materialen te screenen op de aanwezigheid van de genoemde stoffen. Aangezien dit echter een aanpassing van de wetgeving in de VS op korte termijn is, kunnen we hierover op dit moment nog geen definitieve uitspraak doen.

Zodra er betrouwbare informatie beschikbaar is, zullen we dienovereenkomstig op uw verzoek reageren.

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)


The new CMRT template 6.4 will be available for download soon.

Extended Mineral Reporting Template (EMRT)


The new EMRT template 1.3 will be available for download soon.

Sustainable Building

Download now