Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

REACH & RoHS


To our knowledge, our products supplied to you do not contain substances with concentrations that prohibit the placing on the market.

The referred legislation is:

  • 2011/65/EU: RoHS Directive
  • 1907/2006/EC: REACH Regulation
  • 2006/122/ECOF: Directive on restriction of perfluorooctane sulfonates („PFOS“)
  • 1005/2009/EC: Regulation on substances that deplete the ozone layer

POP – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2019/1021

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2011/65/UE RoHS


Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II) ogranicza stosowanie ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanego eteru difenylowego (PBDE) w niektórych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (EEE). W lipcu 2011 r. dyrektywa ta weszła w życie i całkowicie zastąpiła starą dyrektywę 2006/95/WE (RoHS) z dniem 3 stycznia 2013 r.

Do listy substancji zabronionych w RoHS II nie dodano żadnych nowych substancji. Jednak ograniczenia nie ograniczają się już do istniejących substancji, ale wprowadzono proces dodawania dodatkowych substancji w przyszłości (podobny do REACH). LAPP będzie nadal monitorować proces i reagować na ewentualne dalsze ograniczenia dotyczące substancji.

Niezależnie od zakresu dyrektywy RoHS II, wszystkie produkty w katalogu głównym LAPP są zgodne z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS II) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produkty te nie zawierają żadnych zakazanych substancji określonych w dyrektywie RoHS II ani maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w niej, z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w załączniku III do dyrektywy.

Informacje dla klienta

REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego


Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Dyrektywą REACH UE stworzyła zharmonizowany system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów – zwany w skrócie REACH. Celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Informacje dla klienta

REACH wszedł w życie 1 czerwca 2007 r. i zastąpił szereg dawnych specyfikacji dotyczących składu materiałowego produktów, wcześniej uregulowanych na przykład przez dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych. Wszystkie produkty LAPP spełniają wymagania REACH.

PFAS - Informacje dla klienta

Masz jakiekolwiek pytania?

Aby uzyskać więcej informacji na temat REACH, należy skontaktować się z naszymi partnerami kontaktowymi REACH.
Wyślij e-mail

Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA)


5 lutego 2021 r. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała nową zasadę zgodnie z sekcją 6 ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA), zgodnie z którą 5 substancji PBT powinno zostać zakazanych w produktach w Stanach Zjednoczonych w krótkim terminie, z zastrzeżeniem różnych wyjątków. Wykaz substancji zabronionych do przywozu, przetwarzania (produkcji) i sprzedaży w produktach w Stanach Zjednoczonych z dniem 8 marca 2021 r. jest następujący:

  • eter dekabromodifenylowy (DecaBDE) (nr CAS 1163-19-5)
  • fenol, fosforan izopropylowany (3:1) (PIP (3:1)) (nr CAS 68937-41-7), inne nazwy: fosforan tris (4-izopropylofenylu); CAS: 68937-41-7]
  • 2,4,6-tris(tert-butylo)fenol (2,4,6-TTBP) (nr CAS 732-26-3)
  • heksachlorobutadien (HCBD) (nr CAS 87-68-3)
  • pentachlorotiofenol (PCTP) (CAS nr 133-49-3); 

Po zbadaniu dostępnych nam informacji stwierdziliśmy, że 4 z 5 substancji są również częścią listy GADSL i dlatego podlegają już deklaracji przez dostawców samochodowych. Więcej informacji na temat substancji, obszarów zastosowań i ich ograniczeń po stronie amerykańskiej można znaleźć w TÜV SÜD – USA: EPA zakazuje stosowania pięciu środków chemicznych PBT oraz EPA: Ocena i zarządzanie chemikaliami w ramach TSCA.

TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals

Ze względu na obecną sytuację i zbliżający się zakaz w USA, obecnie aktywnie pracujemy nad sprawdzaniem naszych produktów i materiałów pod kątem obecności określonych substancji. Ponieważ jednak jest to krótkotrwałe dostosowanie prawodawstwa w USA, nie jesteśmy w stanie podać ostatecznego stanowiska w tym momencie.


Gdy tylko będą dostępne wiarygodne informacje, odpowiednio odpowiemy na Twoje zapytanie.

Szablon raportowania kobaltu (CRT)

Pobierz teraz

Szablon raportowania minerałów konfliktowych (CMRT)

Pobierz teraz

Rozszerzony szablon raportowania minerałów (EMRT)

Pobierz teraz