Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Proudová zatížitelnost a dimenzování kabelů


Dimenzování jmenovitých průřezů vodičů na proudovou zatížitelnost s ohledem na zatížení v normálním provozu je velmi složitá problematika.
Při výběru, dimenzování a použití kabelů a vodičů v souladu s určeným účelem je třeba při výpočtu jmenovitého průřezu vodiče vzít v úvahu různé ovlivňující faktory. Zpravidla se jedná o normativní podklady pro způsoby uložení, individuální podmínky použití a provozní stavy instalace. 


Společnost LAPP jako výrobce kabelů, vodičů a dalších systémově relevantních produktů nesmí ze zákonných pojišťovacích důvodů interpretovat různorodé a specifické požadavky zákazníků. K tomuto účelu musí být zapojeny akreditované projekční kanceláře, které potvrdí převzetí instalace oficiálními dokumenty.


Přesto bychom Vás rádi podpořili tímto průvodcem, který Vám pomůže bezpečně používat naše produkty.

Normy


Základem pro výpočet proudových zatížení a průřezů kabelů a vodičů je mezinárodní norma IEC 60364-5-52 (International Electrotechnical Commission). Tato norma se zabývá „Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems“.


Tato norma byla například v Evropě převedena do harmonizačního dokumentu HD 60364-5-52, Electrical Installations of Buildings. 


V Německu bylo původní znění HD převzato do DIN VDE 0100-520. Navíc byly přidány národní doplňky, které nejsou obsaženy v původní verzi HD. V České republice byla původní HD převzata do ČSN 33 2000-5-52.

Přípustné proudové zatížitelnosti a typy uložení byly později shrnuty v DIN VDE 0298-4 (v České republice v ČSN 33 2000-5-523). Jedná se tedy o mix národních a mezinárodních směrnic. 


Pro napájecí kabely se jmenovitým napětím 0,6/1 kV (např. NYY) je normativním základem pro výpočet proudové zatížitelnosti a odpovídajícího jmenovitého průřezu vodiče DIN VDE 0276-603.


Základem této normy je evropský harmonizační dokument HD 603, resp. řada IEC 60287.

Poznámka

V jiných zemích a regionech mohou mít různé národní předpisy za následek odlišné hodnoty.  Normu DIN VDE 0298-4 proto nelze obecně převést do jiných zemí, ale musí být individuálně zkontrolována zákazníkem.

Vlivy prostředí a redukční faktory


Teplota


Poznámka: Okolní teplota musí být vždy nižší než teplota vodiče, jinak nemůže docházet k výměně tepla.

 • Provozní teplota je nejvyšší dovolená teplota na vodiči při normálním provozu (je uvedena v technickém listu).
 • Okolní teplota je teplota okolního média. Základní zatížitelnost při uložení ve vzduchu je při okolní teplotě +30 °C

Ovlivňující faktory


 • Seskupení kabelů a obvodů
 • Počet zatížených žil
 • Izolační směs
 • Napěťová třída 
 • Okolní teplota odlišná od +30 °C
 • Navinuté kabely

Příklad výpočtu průřezu


Při stanovení vhodného jmenovitého průřezu vodiče s přihlédnutím k redukčním faktorům je výchozím bodem pro výpočet provozní proud systému. Provozní proud se dělí jeden po druhém redukčními faktory. Výsledek představuje fiktivní proudové zatížení, podle kterého zvolíte nejbližší vyšší hodnotu v tabulce základních proudových zatížení  a dospějete tak k přibližnému jmenovitému průřezu kabelu.

Tabulce základních proudových zatížení

Zadání


ÖLFLEX CLASSIC 110 (Teplota vodiče při pevném uložení 80 °C)

 • Zvolený typ uložení: pevné uložení
 • Provozní proud 10 A
 • Počet zatížených žil 3
 • Počet kabelů v instalační trubce 3 (Tabulka 12-6, faktor 0,70)
 • Odlišná okolní teplota 40 °C (Tabulka 12-2, faktor 0,89)

Výpočet


10 A ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 A (fiktivních)


Podle tabulky 12-1  (DIN VDE 0298-4 Tabulka 11) by tato hodnota 16,1 A vedla ke jmenovitému průřezu 1,5 mm² při 18 A.


Pro daný průřez musí být redukční faktory vynásobeny proudovou zatížitelnosti nominálního průřezu podle Tabulky 12-1  (DIN VDE 0298-4 Tabulka 11).


POZNÁMKA: Při seskupení dotýkajících se jednožilových kabelů nebo kabelů ve svazku na površích, je potřeba před použitím redukčních faktorů použít jiný redukční faktor. DIN VDE 0298-4 Tabulka 10