Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

REACH & RoHS


Použití nebezpečných látek ve výrobcích podléhá stále přísnějším mezinárodním zákonům a omezením.

Pro vyřízení Vašeho dotazu bychom Vám proto rádi poskytli následující informace: výrobky, které Vám dodáváme, neobsahují podle našich nejlepších znalostí žádné látky v koncentracích, které by zakázaly jejich uvedení na trh.

Dotčené předpisy splňují mimo jiné následující zákonné požadavky:

  • 2011/65/EU: RoHS Directive
  • 1907/2006/ES: nařízení REACH
  • 2006/122/ES: Směrnice o omezení perfluorooktanových sulfonátů („PFOS“)
  • 1005/2009/ES: Nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
  • ElektroStoffV: Nařízení o látkách v elektrických a elektronických zařízeních

POP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021

Směrnice Evropského parlamentu 2011/65/EU RoHS


Směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Směrnice 2011/65/EU (RoHS II) omezuje používání olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v některých elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Tato směrnice vstoupila v platnost v červenci 2011 a od 3. ledna 2013 zcela nahradila starou směrnici 2006/95/ES (RoHS).

Na seznam zakázaných látek v RoHS II nebyly přidány žádné nové látky. Omezení se však již neomezují na existující látky, nýbrž byl zaveden postup pro přidávání dalších látek v budoucnu (podobný REACH). LAPP bude nadále sledovat tento proces a reagovat na případná další omezení týkající se používaných látek.

Bez ohledu na rozsah působnosti směrnice RoHS II jsou všechny výrobky v hlavním katalogu společnosti LAPP v souladu se směrnicí 2011/65/EU (RoHS II) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tyto výrobky neobsahují žádné ze zakázaných látek uvedených ve směrnici RoHS II ani v ní uvedené maximální přípustné koncentrace, s přihlédnutím k výjimkám uvedeným v příloze III směrnice.

Informace pro zákazníky

REACH – nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1907/2006


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek

Směrnicí REACH vytvořila EU harmonizovaný systém pro registraci („Registration“), hodnocení („Evaluation“), autorizaci („Authorisation“) a omezování chemikálií („Restriction of chemicals“) – zkrátka označovaný jako REACH. Účelem směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Informace pro zákazníky

Směrnice REACH vstoupila v platnost dne 1. června 2007 a nahradila velké množství do té doby platných požadavků týkajících se materiálového složení výrobků, které byly dříve upraveny například směrnicí 76/769/EHS pro harmonizaci právních a správních ustanovení členských států pro omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků. Všechny produkty LAPP splňují požadavky nařízení REACH.

PFAS - Informace pro zákazníky

Máte nějaké otázky?

Další informace k tématu REACH si vyžádejte od našich kontaktních osob.
Pošlete nám e-mail

Toxic Substances Control Act (TSCA)


Dne 5. února 2021 vydala americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) nové pravidlo podle § 6 zákona o kontrole toxických látek (TSCA), podle kterého by mělo být v USA s výhradou různých výjimek neprodleně zakázáno používání 5 persistentních, bioakumulativních a toxických látek ve výrobcích. Seznam látek, které budou od 8.3.2021 v USA z větší části zakázány pro dovoz, zpracování (výrobu) i prodej, ale také ve výrobcích, je následující:

  • decabromodiphenyl ether (DecaBDE) (CAS No. 1163-19-5)
  • phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) (CAS No. 68937–41–7), other names: Tris (4-isopropylphenyl) phosphate; CAS: 68937-41-7]
  • 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) (CAS No. 732-26-3)
  • hexachlorobutadiene (HCBD) (CAS No.87-68-3)
  • pentachlorothiophenol (PCTP) (CAS No.133-49-3) 

Podle informací, které máme k dispozici, jsou 4 z těchto 5 látek rovněž součástí seznamu GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), a tudíž již podléhají ohlašovací povinnosti v dodavatelském sektoru automobilového průmyslu. Další informace o látkách, oblastech použití a omezení látek ze strany USA lze nalézt pod TÜV SÜD – USA: EPA zakázala pět persistentních, bioakumulativních a toxických chemikálií (PBT) a EPA: Assessing and Managing Chemicals under TSCA.

TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals

Vzhledem ke stávající situaci a nadcházejícímu zákazu v USA v současné době aktivně pracujeme na kontrole našich výrobků a materiálů na přítomnost uvedených látek. Jelikož se však jedná o krátkodobou legislativní úpravu v USA, nemůžeme v tuto chvíli zaujmout konečné stanovisko.


Jakmile budou k dispozici spolehlivé informace, odpovíme odpovídajícím způsobem na Váš dotaz.

Šablona pro ohlášení kobaltu (CRT)

Stáhněte si ji nyní

Šablona pro ohlášení konfliktních minerálů (CMRT)

Stáhněte si ji nyní

Rozšířená šablona pro podávání zpráv o nerostných surovinách (EMRT)

Stáhnout nyní