Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

ATEX


Pouhá představa výbuchu námi otřásá. Dopad a rozsah zkázy způsobené chemickou řetězovou reakcí v průmyslovém zařízení by mohl být obrovský. Obrovské výbuchy plynu nebo prachu jsou možné především v chemičkách nebo čerpacích stanicích kde jsou vyráběny nebo čerpány pohonné hmoty nebo také při výrobě cukru a mouky. Jako zřizovatel a provozovatel systémů v potenciálně výbušných oblastech proto potřebujete certifikované výrobky, jejichž vlastnosti odpovídají normám stanoveným pro prevenci nehod. Zjistěte níže, co říká směrnice ATEX, co jsou to výbušná plynová a prachová prostředí, jak může vypadat ochrana proti výbuchu přístrojů a jak se uděluje certifikace ATEX.

Co se skrývá pod zkratkou ATEX a co znamená?


ATEX je zkratkou pro francouzský výraz „ATmosphères EXplosibles“, tedy prostředí s nebezpečím výbuchu. ATEX je zjednodušené označení pro směrnici Evropského parlamentu 2014/34/EU o uvádění výrobku na trh, co se týče všech přístrojů a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Je určena výrobcům, dovozcům a uživatelům těchto zařízení. Současně platná směrnice byla přijata dne 26. února 2014, vztahuje se na celý Evropský hospodářský prostor a byla přijata jako součást vnitrostátních právních předpisů v celé EU. 


Poznámka: Starší, ale stále platná směrnice 1999/92/ES o bezpečnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu se nazývá směrnice ATEX, ale společnost LAPP ji jako výrobce produktů považuje pouze za sekundární.

Co jsou to prostředí s nebezpečím výbuchu?


Podle této směrnice jsou prostředí s nebezpečím výbuchu „prostory, ve kterých se v důsledku místních a provozních podmínek může prostředí stát výbušným“. 

Co má LAPP společného s ochranou proti výbuchu?

Jako výrobce kabelů, vodičů, kabelových vývodek, konektorů a dalších systémových součástí pro elektrické přístroje, stroje a systémy musí společnost LAPP vždy zajistit, aby výrobky uvedené na trh odpovídaly předpisům platným pro danou oblast použití.

V prostředích s nebezpečím výbuchu platí zásada maximálního snižovaní rizika.


Nicméně,

směrnice ATEX se netýká kabelů a vodičů. V důsledku toho se jim neuděluje žádná certifikace. Za plánování, výběr a používání kabelů v prostředích s nebezpečím výbuchu odpovídají zřizovatelé daného zařízení. 

Co je však třeba vzít v úvahu, pokud jde o kabely a vodiče pro prostředí s nebezpečím výbuchu? 

V zásadě je certifikace ATEX vyžadována vždy, když jsou zařízení používána v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dodržujeme následující:


Směrnice ATEX určuje, jak mají být ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÉ SYSTÉMY pro prostředí s nebezpečím výbuchu uváděny na trh. Rovněž uvádí, že „přístroje a ochranné systémy musí být vybaveny vhodnými kabelovými průchodkami (kabelové vývodky, poznámka redakce) pro kabely a vodiče“. Kabelové vývodky jsou proto považovány za součásti a nesmějí v oblastech s nebezpečím výbuchu představovat zdroj vznícení. 

Co je to ochrana proti výbuchu?


Jednoduše řečeno, ochrana proti výbuchu zahrnuje veškerá opatření, která redukují na minimum nebo úplně zabrání riziku vzniku výbušné atmosféry, stejně tak jako jejího vznícení. Podle této směrnice je prostředí s nebezpečím výbuchu „směsí hořlavých látek v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu se vzduchem při atmosférických podmínkách, ve které se po vznícení rozšíří hoření do celé nespálené směsi“.

Kdy a jak může dojít k výbuchu?


Plyny (i páry a mlha) a prach jsou látky, které se mohou rychle vznítit ve směsi s kyslíkem a kontaktem se zápalným zdrojem za předpokladu, že všechny složky jsou přítomny v dostatečném množství a vyskytují se současně po určitou dobu. Teplo, otevřený oheň ale také jiskry jsou obecně považovány za zdroje vznícení. Kyslík se nachází v dostatečné koncentraci téměř 21 % také ve vzduchu, který vdechujeme. 


Pokud se dosáhne požadované hodnoty Zápalná energie a Teplota vznícení, dojde k výbuchu. 
Pokud se vznítí plyny, dojde k výbuchu plynu; vznítí-li se prach, dojde k výbuchu prachu. 

Hořlavý materiál + Kyslík + Zdroj vznícení = Výbuch

Jak se ve směrnici ATEX rozlišují prostředí s nebezpečím výbuchu?


Směrnice ATEX v podstatě rozděluje prostředí s nebezpečím výbuchu na dvě velké zóny s nebezpečím výbuchu:

 • Kategorie PLYN (hořlavý materiál: plyn)
 • Kategorie PRACH (hořlavý materiál: prach)

Plynové a prachové kategorie jsou rozděleny do dalších dílčích zón podle toho, jak často a jak dlouho se v nich mohou vyskytovat prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu.

Hořlavý materiálDělení zónProstředí s nebezpečím výbuchu ...
PlynZóna 0je přítomen neustále, dlouhodobě nebo často
Zóna 1vyskytuje se příležitostně
Zóna 2výskyt je nepravděpodobný, a pokud k němu dojde, pak jenom zřídka nebo krátce
PrachZóna 20je přítomen neustále, dlouhodobě nebo často
Zóna 21vyskytuje se příležitostně
Zóna 22výskyt je nepravděpodobný, a pokud k němu dojde, pak jenom zřídka nebo krátce kvůli vířícímu prachu

Přístroje, jejichž uvádění na trh musí být regulováno směrnicí ATEX, se dělí do dvou skupin přístrojů:

 • Skupina přístrojů I: Přístroje pro použití při těžbě v nadzemních či podzemních provozech
 • Skupina přístrojů II: Přístroje pro použití v prachových a plynových prostředích s nebezpečím výbuchu

V rámci těchto skupin přístrojů existují různé kategorie přístrojů, do kterých jsou přístroje výrobců zařazeny. V kategorii přístrojů hraje rozhodující roli také četnost a délka trvání možnosti výskytu plynových nebo prachových prostředí s nebezpečím výbuchu. Dle úrovně nebezpečí jsou určeny potřebné bezpečnostní požadavky na konkrétní zařízení.


Pro srovnání:

Přístroj ze skupiny přístrojů II, kategorie přístrojů 1 musí zajistit velmi vysokou úroveň bezpečnosti a je určen pro použití v oblastech „v nichž se prostředí s nebezpečím výbuchu (...) vyskytuje trvale, dlouhodobě nebo často“. I v případě poruch přístroje nebo chybových stavů, které se vyskytují jen zřídka, musí přístroj zaručit požadovanou úroveň bezpečnosti.


Přístroj ze skupiny přístrojů II, kategorie přístrojů 2 musí zajistit velmi vysokou úroveň bezpečnosti a je určen pro použití v oblastech „v nichž se prostředí s nebezpečím výbuchu (...) vyskytuje příležitostně“. I v případě poruch přístroje nebo chybových stavů, které se vyskytují často, musí přístroj zaručit požadovanou úroveň bezpečnosti.

Výskyt plynných zón

Plynné zóny se nacházejí všude tam, kde se například těží nebo (dále) zpracovává vodík, metan, butan, propan nebo etylen. K tomu také tam, kde se používají látky uvolňující plyny jako je benzín.


Farmaceutický, petrochemický, hlubinná těžba, offshore atd.

Výskyt prachových zón

Prachové zóny existují všude tam, kde se vyskytují např. mouka, obiloviny, fluor, hliník a prach obecně.


Mlýny, drtičky, průmyslové sušičky, potrubní systémy např. pro přepravu obilovin, sila, ve kterých dochází k fermantaci pomocí plynu a prachu.

Jaké konstrukční požadavky platí pro výrobky používané v prostředích s nebezpečím výbuchu?


Zatímco bezpečnostní požadavky na přístroje a ochranné systémy spadají pod směrnici ATEX, konstrukční požadavky na přístroje a ochranné systémy jsou určeny tzv. třídami ochrany proti vznícení. V závislosti na principu ochrany

 1. musí být zajištěno, aby nedošlo k výskytu zdroje vznícení,
 2. musí být zabráněno tomu, aby byl zdroj vznícení účinný,
 3. musí být zabráněno tomu, aby se prostředí s nebezpečím výbuchu nedostalo ke zdroji vznícení,
 4. musí být zajištěno pouzdrem, aby se výbuch nerozšířil.

Rozlišujeme třídy ochrany proti vznícení pro plynná a prachová prostředí a také pro elektrická a neelektrická zařízení. Třídy ochrany proti vznícení jsou popsány ve vícedílné normě EN IEC 60079. U společnosti LAPP naleznete výrobky s třídou ochrany proti vznícení „e“ zvýšená bezpečnost.

Co uvádí certifikace ATEX?


Certifikát ATEX může vydat schválená zkušební agentura, která ověřuje ochranu elektrického nebo neelektrického přístroje proti výbuchu pro určitou kategorii přístrojů. Po úspěšném dokončení procesu posuzování shody je vydán certifikát ATEX, který umožňuje používat daný výrobek ve velmi specifickém prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Proces:


 • Výrobce určuje třídu ochrany proti vznícení a tím i požadavky na konstrukci svého výrobku.
 • Zkušební orgán poté zkontroluje, zda výrobek splňuje bezpečnostní požadavky směrnice ATEX.
 • Výrobce obdrží certifikát ATEX a může svůj výrobek uvést na trh.

LAPP vám může pomoci s těmito produkty s certifikátem ATEX


Tak naleznete u společnosti LAPP produkty s certifikátem ATEX

V rámci sortimentu kabelových vývodek naleznete výrobky s certifikátem ATEX pomocí našeho inteligentního vyhledávače. Naše kabelové vývodky mohou být zařazeny do skupiny přístrojů II a mohou být použity ve všech prostředích s nebezpečím výbuchu s výjimkou zóny 0. Vyberte ATEX jako vyhledávací kritérium a prohlédněte si náš sortiment produktů. 

Jak se vyznat v certifikacích našich výrobků?


V souborech ke stažení k příslušnému výrobku najdete certifikát EU o přezkoušení typu a certifikát IECEx pro daný výrobek a v rámci těchto dokumentů najdete i certifikované označení výrobku značkou ATEX. 

Vysvětlení na příkladu vývodky SKINTOP® MS-M ATEX

II 2G Ex eb IIC GbII 1D Ex ta IIIC Da
II = skupina přístrojů IIII = skupina přístrojů II
2G  = Kategorie přístroje plyn, příležitostný výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, vysoké bezpečnostní požadavky na výrobek1D = Kategorie zařízení prach, neustálý výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, velmi vysoké bezpečnostní požadavky na výrobek
Ex eb = Třída ochrany proti vznícení „zvýšená bezpečnost“Ex ta = Třída ochrany proti vznícení „chráněno pouzdrem“
IIC = Skupina výbuchu, také pro plyny s nízkou zápalnou energií, jako např. vodíkIIIC = Skupina výbuchu, také pro vysoce nebezpečné prachové skupiny
Gb = Stupeň ochrany přístroje proti plynům, odpovídá zóně IDa = Stupeň ochrany přístroje proti prachu, odpovídá zóně 20

Přesně proto je LAPP vynikající volbou pro produkty v prostředích s nebezpečím výbuchu


Výroba LAPP

 • Výrobní závod LAPP postaven dle normy DIN ISO 9001/9002  
 • Výrobní proces LAPP je v souladu se směrnicí ATEX 

Certifikát ES přezkoušení typu

Certifikát ES přezkoušení typu (návrh a konstrukce výrobku dle směrnice ATEX)

Certifikace výrobků

Certifikace výrobků IECEx dle normy EN IEC 60079

Vícejazyčný návod k použití