Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Etický kodexNáš systém hodnot naplňujeme prostřednictvím pravidel chování. Ta platí pro všechny naše zaměstnance na celém světě, a to jak interní, tak externí. Chováme se k sobě s respektem, jednáme s našimi obchodními partnery férově, neustále se vzděláváme a dbáme na šetrné využívání zdrojů. Samozřejmě všude dodržujeme právní předpisy. Díky know-how a tomuto vědomí pokračujeme v naší historii předního výrobce systémových řešení pro kabelážní a spojovací techniku.

Orientace na zákazníka. Rodinné hodnoty. Inovace Orientace na úspěch. To jsou hodnoty, na kterých je společnost LAPP postavena. Naše jasně vymezené hodnoty nás jako společnost učinily silnou a jako rodinný podnik víme, že úspěchu můžeme dosáhnout jen společným úsilím – týmovou prací v rámci naší společnosti a s našimi obchodními partnery. A základem toho jsou naše hodnoty. Pokud se každý den budeme chovat v souladu s těmito hodnotami, pokud se k sobě navzájem a k našim obchodním partnerům budeme chovat spravedlivě a s úctou, zachováme úspěšný chod společnosti LAPP jako předního výrobce systémových řešení pro kabelážní a spojovací techniku. V tomto Etickém kodexu se snažíme přesněji objasnit, co naše hodnoty znamenají pro naši každodenní práci. Doufáme, že Vám tyto informace pomohou.

Představenstvo společnosti Lapp Holding AG
 

Více informací

Preambule

Všechny činnosti, opatření, smlouvy a ostatní transakce společnosti LAPP realizujeme v souladu se zákonem. Podporujeme zásadu jednání výhradně v mezích zákona bez ohledu na to, zda z toho společnost LAPP bude či nebude mít nějaký prospěch. Každý zaměstnanec je osobně odpovědný za dodržování zákonů v oblasti své práce. Je zakázáno nabádat třetí strany k protiprávnímu jednání nebo vědomě přispívat k takovému protiprávnímu jednání. Jednání v rozporu se zákonem není v zájmu společnosti a může mít za následek trestní stíhání, náhradu škody a ztrátu objednávek.

Společnost LAPP si uvědomuje svou sociální a společenskou odpovědnost, kterou jako celosvětově působící obchodní skupina nese. Na základě hodnotově orientovaného řízení společnosti a se zřetelem k mezinárodně uznávaným lidským právům, základním zásadám Mezinárodní organizace práce (MOP), platným zákonům a kulturním aspektům v různých zemích a na různých místech aplikuje následující zásady:

a. Chování k sobě navzájem

Naše kultura řízení se vyznačuje respektem a důvěrou. Respektujeme a chráníme osobní důstojnost každého jednotlivce. V žádném závodě společnosti LAPP nebude tolerována diskriminace, obtěžování nebo ponižování. Zejména nebude tolerována diskriminace na základě etnického nebo kulturního původu, zdravotního postižení, pohlaví, náboženského přesvědčení, věku nebo sexuální orientace. Každý zaměstnanec má právo na to, aby se ním zacházelo spravedlivě, zdvořile a s respektem. Uznáváme také právo všech zaměstnanců zakládat na demokratickém základě v rámci právních předpisů odbory a orgány zastupující zaměstnance.

b. Dětská a nucená práce

Dětská a nucená práce nejsou tolerovány a jsou bez výjimky odmítány, a to i u našich obchodních partnerů. Pokud dojde k odhalení nucené nebo dětské práce přímo či nepřímo související s naší společností, například u dodavatele, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit, aby bylo možné vyvodit důsledky.

c. Kvalifikace a odměňování

Zaměstnanci ve společnosti LAPP jsou vždy vybíráni, najímáni a povyšováni na základě jejich kvalifikace pro danou funkci, jejich dovedností a jejich osobnostních předpokladů. Společnost podporuje účelné, kontinuální a na potřeby orientované vzdělávání svých zaměstnanců s cílem zajistit vysokou úroveň výkonnosti a vysokou kvalitu práce. Všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za odvedenou práci. Odměňování a jiné výhody odpovídají přinejmenším příslušným národním a místním právním předpisům nebo úrovni obvyklé v daném národním hospodářském sektoru a regionu.
 

Zásadně je nutné přísně oddělovat obchodní a osobní zájmy. Střet zájmů může nastat, jestliže zaměstnanci podniknou kroky nebo budou mít osobní zájmy, jež by mohly být v rozporu s jejich prací pro společnost LAPP. V takovém případě lze potenciálním škodám předejít pouze otevřenou komunikací a úplnou transparentností. Pokud si nejste jisti, zda by daná situace mohla vyvolat střet zájmů, vždy se poraďte se svým nadřízeným.

a. Vedlejší činnosti

Vedlejší činnosti jsou přípustné pouze po předchozím získání písemného souhlasu společnosti. Souhlas bude udělen, pokud neexistuje žádné riziko negativního dopadu na výkon práce. Zaměstnanci mohou investovat nebo vykonávat vedlejší činnosti pro konkurenční firmy, dodavatele nebo zákazníky pouze tehdy, pokud získali předchozí písemný souhlas příslušné místní pobočky. O jednotlivých případech bude rozhodováno individuálně.

b. Obchodní vztahy

Obchodní spolupráci se společnostmi, v nichž má zaměstnanec, jeho partner/partnerka nebo blízký rodinný příslušník obchodní podíl nebo pracuje na vedoucí pozici a kde je zaměstnanec na pozici ovlivňující obchodní vztah a mohl by se vyskytnout střet zájmů, lze navázat pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní pobočky.

c. Zapojení obchodních partnerů pro soukromé účely

Zaměstnanci mohou zapojit obchodního partnera společnosti LAPP pro soukromé účely pouze s předchozím písemným souhlasem příslušné místní pobočky, pokud jejich práce zahrnuje přímé zapojení do přidělování nebo vyřizování objednávek a je zde tedy možnost střetu zájmů. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou obecně dostupné.
 

Informace a jejich zpracování jsou klíčovou součástí a podmínkou úspěchu každé podnikatelské činnosti. Při nakládání s informacemi je třeba věnovat největší pozornost přesnosti a správnosti, potřebné míře důvěrnosti a ochraně údajů.

a. Podávání zpráv

Všechny naše záznamy, zprávy a prohlášení musí být přesné a pravdivé. Je nutné dodržovat obecně uznávané účetní zásady. Vytváření záznamů, souborů a podobně, pro které jsou používány důvěrné informace patřící společnosti, je povoleno pouze v případě, že přímo slouží zájmům společnosti LAPP a jsou dodrženy všechny standardy ochrany údajů.

b. Zachování mlčenlivosti

Důvěrné informace, které patří společnosti, musí být drženy v tajnosti.

c. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací

Za ochranu osobních údajů nese v konečném důsledku zodpovědnost příslušný manažerský tým a nemůže ji delegovat. Přitom se zaměřujeme zejména na dodržování zásad legálnosti, omezení ke stanoveným účelům, minimalizace, vyvarování se určitých údajů a transparentnosti. Naším cílem je zpracovávat údaje přesně, v dobré víře a omezit jejich uchovávání, přičemž zachováváme integritu a důvěrnost těchto údajů. Za to neseme patřičnou odpovědnost, stejně jako za dodržování práv subjektů údajů a všech dalších ustanovení příslušného zákona o ochraně osobních údajů.

Při vývoji a zpracování všech (IT podporovaných) obchodních procesů je potřeba zajistit jak právo na ochranu osobnosti a soukromí, tak i bezpečnost informací na základě a v souladu s platnými zákonnými požadavky, které se týkají ochrany osobních údajů, zabezpečení IT a bezpečnosti dat. Pokud se v souvislosti s obchodními procesy shromažďují, zpracovávají a/nebo předávají osobní údaje (které se týkají zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců nebo jiných dotčených osob), dodržuje společnost LAPP v rámci EU (Evropská unie) a EHP (Evropský hospodářský prostor) evropské předpisy o ochraně osobních údajů.
 

Při jednání s obchodními partnery (zákazníky, dodavateli, poskytovateli služeb atd.) a zástupci státních orgánů je nutné jasně vymezit hranice mezi obvyklým rámcem obchodního vztahu a soukromými zájmy. Obchodní vztahy s našimi obchodními partnery se vyznačují etickým chováním. Společnost LAPP dodržuje pravidla spravedlivé hospodářské soutěže a podporuje veškeré úsilí o prosazení volného trhu a otevřené hospodářské soutěže na národní i mezinárodní úrovni. Společnost LAPP proto nebude usilovat o žádnou smlouvu, které by mohlo být dosaženo jen za cenu porušení zákona.

a. Dohody, kartely a obcházení hospodářské soutěže

Všichni zaměstnanci mají povinnost dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže definovaná platnými zákony. Zejména není dovoleno rozdělovat si s konkurencí prodejní oblasti nebo zákazníky ani s ní uzavírat dohody či vyměňovat informace týkající se cen či cenových složek, dodavatelských vztahů a podmínek ovlivňujících tyto vztahy, výrobních kapacit nebo přístupu k nabídkám. Stejná omezení platí pro výměnu informací týkajících se tržních a investičních strategií. V zásadě se tento zákaz se nevztahuje pouze na písemné dohody, ale také na ústní dohody nebo tiché vědomé paralelní chování.

b. Výběr obchodních partnerů

Dohody se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb musí být uzavírány výhradně v zájmu společnosti. Všichni zaměstnanci musí dodržovat předpisy pro vnitřní kontrolu (např. „kontrolu čtyř očí“). Dodavatelé musí být vybíráni pouze na základě konkurenčních výhod, založených na srovnání cen, kvality, vlastností a vhodnosti nabízených výrobků nebo služeb. Kromě toho očekáváme také od našich obchodních partnerů dodržování těchto zásad.

c. Úplatky, korupce a další pobídky

Společnost LAPP netoleruje žádnou formu korupce, úplatkářství nebo jiného nezákonného poskytování výhod. Jakékoli pokusy ze strany dodavatelů nebo zákazníků o nečestné ovlivnění rozhodování zaměstnanců společnosti LAPP musí být hlášeny odpovědným manažerům. Přijímání a předávání darů a pozvánek od obchodních partnerů a obchodním partnerům musí být řešeno velmi restriktivně. Finanční rozsah těchto darů a výhod se musí posuzovat tak, aby příjemce nemusel zamlčovat jejich přijetí a aby se nemusel cítit dlužný. V případě pochybností je třeba získat písemný souhlas odpovědného vedoucího pracovníka.

Pozvánky od obchodních partnerů na události obecně společenské povahy (např. sportovní nebo kulturní události) jsou přípustné, pokud odpovídají běžné obchodní praxi, nemají nepřiměřeně vysokou hodnotu a jsou rovněž úměrné běžnému životnímu standardu zainteresovaných osob. V případě pochybností o přiměřenosti odměn, darů nebo pozvánek se předem poraďte se svým nadřízeným nebo oddělením Compliance.

d. Dary a sponzoring

Společnosti LAPP poskytují peněžní a věcné dary v oblastech vzdělávání, vědy, kultury a sociálních záležitostí Při poskytování darů dbá společnost LAPP na to, aby dary byly transparentní, to znamená, aby bylo možné dohledat příjemce daru a jeho využití. Poskytování darů jednotlivcům a platby na soukromé účty jsou zakázány.

Cílem sponzorských aktivit společnosti LAPP je plnit společenskou odpovědnost a podporovat image a povědomí o společnosti. Sponzoring tedy představuje výměnný obchod. Přitom je třeba vždy dbát na to, aby přijaté a darované požitky byly ve vzájemně přiměřeném poměru.

Dary i sponzorské aktivity vyžadují souhlas místního vedení.

e. Chování na veřejnosti

Každý zaměstnanec společnosti LAPP je reprezentantem naší společnosti, jehož chování se přímo nebo nepřímo promítá na společnosti LAPP. Zaměstnanci se proto musí zdržet jakéhokoliv chování, které by mohlo mít negativní dopad na naši pověst z hlediska našich zákazníků, ostatních zaměstnanců nebo široké veřejnosti.

To se týká zejména také komunikace na sociálních sítích a na internetu.

Všichni zaměstnanci musí při výkonu svých povinností dbát na dobré jméno společnosti LAPP.
 

„Úspěch díky kvalitě“ je jednou z hlavních zásad naší obchodní politiky. Kromě dodržování zákonných požadavků aktivně usilujeme o neustálé zvyšování našeho přínosu pro ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci.

a. Kvalita

Abychom vyhověli vysokým nárokům našich zákazníků na kvalitu a bezpečnost, vždy důsledně, důkladně a trvale prosazujeme potřebná zlepšení. Pokud se i přes veškerou naši snahu vyskytnou závady, přijímáme v souladu s právními předpisy a smluvními závazky a s jasnou prioritou prevence zranění či ztrát na životech opatření k jejich odstranění.

b. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Je povinností všech zaměstnanců předcházet rizikům ohrožujícím osoby a životní prostředí a úsporně využívat zdroje. Procesy, provozy a provozní materiály musí splňovat platné zákonné a interní požadavky týkající se bezpečnosti při práci, protipožárních opatření a ochrany zdraví a životního prostředí. Zdraví, bezpečnost při práci a dobré pracovní podmínky jsou důležitou součástí politiky společnosti.

V našich výrobních závodech i samotných výrobcích je třeba se vyvarovat používání látek, které jsou škodlivé pro zdraví.

c. Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost

Dodržujeme platné předpisy o ochraně životního prostředí a snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí, jak je to jen možné. Kromě toho usilujeme o udržitelné a k životnímu prostředí šetrné nakládání se všemi přírodními zdroji.

Vyhýbáme se také používání surovin z konfliktních oblastí (konfliktní minerály). Snažíme se omezit náš negativní vliv na životní prostředí na technicky a organizačně nezbytné minimum. Velký důraz klademe rovněž na to, aby naši dodavatelé, subdodavatelé a jejich partneři při spolupráci s námi dodržovali zákony a předpisy o ochraně životního prostředí.
 

Tento Etický kodex je základní součástí hodnot společnosti LAPP, kterými se při práci řídíme. Je nezbytné, aby tyto hodnoty byly dodržovány jednotně v rámci celé skupiny – za to je odpovědný každý zaměstnanec.

a. Dodržování Etického kodexu jako úloha managementu

Všichni vedoucí pracovníci společnosti LAPP musí zajistit dodržování tohoto Etického kodexu v jejich oblasti odpovědnosti a zodpovídají za to, že v jejich oblasti odpovědnosti nedochází k žádnému porušování právních předpisů nebo tohoto Etického kodexu, kterému bylo možné zabránit nebo ho ztížit náležitým dohledem. Vedoucí pracovníci jsou rovněž povinni informovat zaměstnance o tomto Etickém kodexu a jeho obsahu a obeznámit je s ním. Musí dát rovněž jasně najevo, že porušování zákonů nebude tolerováno a bude mít za následek disciplinární řízení bez ohledu na pozici zaměstnance v hierarchii společnosti.

Vedoucí pracovníci musí jít v tomto ohledu příkladem a musí jednat v souladu s principy přijetí, uznání a důvěry.

b. Hlášení porušení Etického kodexu

Všichni zaměstnanci mají právo upozornit vedoucí pracovníky na okolnosti, které naznačují, že došlo k porušení tohoto Etického kodexu. To lze provést i anonymně. Hlášení budou prošetřena a v případě potřeby budou přijata nápravná opatření.

c. Monitorování

Každá společnost LAPP je odpovědná za dodržování tohoto Etického kodexu i dalších vnitřních předpisů v rámci její působnosti. Oddělení interního auditu má neomezené právo získávat informace a provádět kontroly, pokud tomu nebrání právní předpisy. Při provádění kontrol věnuje oddělení interního auditu pozornost dodržování tohoto Etického kodexu a zahrnuje jeho ustanovení do svých hodnotících kritérií.